Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

obserwuj szkołę

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski absolwentom uczelni wyższych oferuje dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji w ramach studiów podyplomowych. Kandydaci mogą studiować m. in. Eksploatację Dróg, Filologię Polską, Arteterapię.

S NP NSN
Administracja
Administracja w Organach Wymiaru Sprawiedliwości
Analityk Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem
Archiwistyka Współczesna i Infobrokerstwo
Arteterapia
Audyt Energetyczny Budynków i Instalacji
Audyt i Kontrola Wewnętrzna
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy z Elementami Ergonomii
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego - Metody i Środki
Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
Diagnostyka i Terapia Psychopedagogiczna
Diagnostyka w Ochronie Roślin
Dla Nauczycieli Przysposobienia Obronnego
Dla Nauczycieli w Zakresie Edukacja dla Bezpieczeństwa
Doradca Finansowy
Doradztwo Zawodowe
Doskonalenie Nauczania Religii
Doskonalenie Specjalistyczne w Zakresie Teologii
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
Edytorstwo Tekstów
Ekonomia - Rachunkowość Budżetowa
Ekonomiczne Skutki Planowania Miejscowego
Eksploatacja Dróg
Eksploatacja Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu do 15 kV
Emisja Głosu i Retoryka Funkcyjna
Energetyka i Odnawialne Źródła Energii
Etyka i Kultura Polityczna dla Nauczycieli
Eurokody w Budownictwie
Filologia Polska
Filozofia i Etyka
Finanse i Bankowość
Fizyka z Astronomią
Geodezja Numeryczna
Geografia
Gospodarka Komunalna
Gospodarowanie na Obszarach Chronionych
Guwernantka – Profesjonalna Opieka i Edukacja Dziecka
Higiena Pasz
Historia
Ichtiologia i Akwakultura
Informatyka
Informatyka i Statystyka w Dydaktyce
Inżynieria Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Cywilnym
Inżynieria Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Publicznym
Kanoniczne i Cywilne Procedury w Kościele
Komputery i Nanotechnologia
Komunikacja Międzykulturowa
Kontrola, Nadzór i Audyt w Administracji Publicznej
Kształcenie i Higiena Głosu
Kształcenie Pedagogiczne
Kształcenie Pedagogiczne dla Kierunków Informatycznych
Kształcenie Specjalistów Rozwoju Lokalnego
Kształcenie w Zawodzie Technik Ekonomista
Kulturoznawstwo
Kuratela Sądowa
Logopedia
Marketingowe Zarządzanie Oświatą
Marketingowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Marketingowe Zarządzanie Sprzedażą
Matematyka
Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro
Mechatronika, Diagnostyka i Rzeczoznawstwo Samochodowe
Mediacja i Inne Alternatywne Sposoby Rozwiązywania Sporów
Menedżer Jakości
Menedżer Jakości i Bezpieczeństwa Żywności
Menedżerskie
Metody Satelitarnego Pozycjonowania GNSS w Geodezji i Systemach GIS
Monitoring Wód Powierzchniowych Według Ramowej Dyrektywy Wodnej
Nauczanie Biologii w Gimnazjach i Szkołach Ponadgimnazjalnych
Nauczanie Chemii w Gimnazjum
Nauczanie Przedmiotu Przedsiębiorczość
Nauczenie Przyrody w Szkole Podstawowej
Ochrona Przyrody i Zarządzanie Obszarami Natura 2000
Oligofrenopedagogika z Podstawami Pracy w Klasie Integracyjnej
Organizacja Pomocy Społecznej
Pedagog Specjalny w Edukacji Integracyjnej
Pedagogika Kultury Zdrowotnej
Pedagogika Lecznicza z Elementami Wsparcia dla Dzieci Przewlekle i Terminalnie Chorych oraz ich Rodzin
Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza
Polityka Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Polityka Rolna Unii Europejskiej „Agro-Unia”
Polskie i Europejskie Prawo Podatkowe oraz Skarbowość
Pomoc Publiczna i Fundusze Unijne
Postęp Techniczno-Technologiczny w Przetwórstwie Mleka
Pośrednictwo Pracy
Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
Prawne Aspekty Inwestycji Budowlanych
Prawne Uwarunkowania Kształtowania Wizerunku Instytucji
Prawno - Społeczne Aspekty Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Prawo Administracyjne i Samorządowe
Prawo Europejskie
Prawo Finansów Publicznych
Prawo Gospodarcze
Prawo Podatkowe i Skarbowość
Prawo Pracy
Prawo Zamówień Publicznych
Problematyki Ubezpieczeń
Produkcja i Marketing Pasz Przemysłowych
Produkcja Rolnicza i Ogrodnicza
Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
Przedsiębiorczość i Nowoczesne Zarządzanie Firmą
Psychologiczno – Socjologiczne Mechanizmy Funkcjonowania Człowieka w Środowisku Pracy
Rachunkowość
Rachunkowość dla nauczycieli
Rachunkowość Przedsiębiorstw
Regionalna Turystyka Historyczna
Rozwój Rynku i Zarządzanie Sprzedażą w Unii Europejskiej
Samorząd Terytorialny
Socjoterapia
Szkolny Doradca Zawodowy
Technika z Elementami Plastyki w Zreformowanej Szkole
Techniki Kreatywne w Nauczaniu
Teologia
Terapia Pedagogiczna
Tłumacz Języka Ukraińskiego w Zakresie Przekładu Sądowego i Prawniczego
Tłumacz Języków Rzadkich w Zakresie Przekładu Sądowego i Prawniczego
Ubezpieczenia Zdrowotne
Urządzanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni
Usługi Finansowe i Bankowe w Gospodarce Rynkowej
Użytkowe Programy Komputerowe w Yastosowaniach Inżynierskich
W Zakresie Przekładu Sądowego i Prawniczego dla Tłumaczy Języka Rosyjskiego
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka
Wiedza o Społeczeństwie i Edukacja Europejska
Współczesne Aspekty Duszpasterstwa
Wycena Nieruchomości
Wychowanie w Szkole
Zaawansowane Technologie Informatyczne
Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w Administracji Publicznej i Biznesie
Zarządzanie Biznesem
Zarządzanie Finansami w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
Zarządzanie Funduszami Unijnymi
Zarządzanie i Marketing w Oświacie
Zarządzanie i Praca Kierownicza
Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności w Łańcuchu Żywnościowym
Zarządzanie Jakością w Administracji Publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Zarządzanie Nieruchomościami
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zarządzenie i Marketing w Służbie Zdrowia
Zintegrowana Wczesna Edukacja
Żywienie Człowieka i Dietetyka